DET TREDJE CHAKRAT

 

bok skriven av MaLou Sundgren

 

Kapitel 4


DET TREDJE CHAKRAT.
Solarplexuschakrat - Diafragmachakrat - Manipura.

Kännetecken: Självbild - intellekt - idéskapande - intuition - mod - makt - sanning - prestige - motivation - yin.
Placering: En handflata upp från naveln i Ren Mai meridianen.
Grundfärg: Gul i olika nyanser.
Tonfrekvens: E på tonskalan. Å-ljudet aktiverar chi.
Organ: Mage - lever - galla - bukspottkörtel - nervsystemet - mjälte.


Symbolisk betydelse.
Solarplexus grundenergi är att ta makten över sitt liv, över situationen, tanken och skapa sig en stabil identitet utifrån sanning och intuitiv kunskap. Medvetandets individualisering.
Självbild och självkänsla. Mod att utmana sina möjligheter och motstånd. Tankens makt och den intellektuella sfären. Okonventionellt tänkande. Nya tankar, ny vetenskap, att ligga ett steg före i utvecklingen. Känslomässig kontroll. Intuitiv kunskap. Sökande efter sanning. Alla tankar och föreställningar individen valt att kalla sanning, baserad på intellektuellt vetande och erfarenhet, ligger till grund för den bild man har av sig själv.


Psykologiska faktorer vid obalans.
Grubbel och oro, målmedveten kontroll av sig själv, av omgivningen och livet i övrigt åstadkommer obalans i chakrats chi. Det leder till försvagning av magens slemhinna och ger upphov till magbesvär, magkatarr och magsår. Skuldkänslor och offerattityd, giftiga och kritiska tankemönster är sinnestillstånd, som har en skadlig inverkan på leverns energi, och med det följer illamående, kroppslig och mental trötthet. När vi inte har makten över vårt liv blir vi ett offer för omständigheterna. Sjukdom är en sådan omständighet. Den följs ofta av en negativ självbild, som kan bero på att man accepterat sjukdomen som en del av sin identitet. Man får en diagnos och talar sedan om “min sjukdom…”, som indikerar att den är en del av personligheten. Det kan vara ett hinder för läkning eller förändring när sjukdomar integreras i jaget. Individen blir omotiverad  att förändra sin självbild på grund av någon slags definitiv ödestro. Uppfattningen att någonting är en konstant sanning leder till feghet och vanmakt. Man finner sig i sin lott. Alla våra erfarenheter i livet, från barndomen, uppväxten och nuet formar våra föreställningar om vem vi är, vad vi klarar av.

Makt och mod.
Solarplexus är vårt maktcentrum. Dess energi styr vår relation till makt. Förmågan att ha makt över oss själva, vår omgivning eller vårt liv har både positiv och negativ betydelse. Modet att möta svårigheter, att utmana sjukdomar, klara av motgångar och ta kritik, kräver solarplexuschakrats energi. När vi tvivlar på vår styrka, smiter fegt undan och tillåter oss att vara offer för omgivningens makt, då har vi obalans i chakrats yin och yang. Vi låter rädslan få utrymme. Handlingskraften försvinner när rädslan tar över. Då hamnar vi i ett maktlöst tillstånd.

Många anser att ordet makt har en så negativ innebörd att man avstår ifrån att använda den för egen del. Då handlar det om makt som kontrollfunktion och manipulation av andra människor. Det är ett egoistiskt beteende där utnyttjande används som maktmedel. I diktaturer och envälde finns den negativa aspekten av makt. Den positiva innebörden innebär att använda makt som en möjlighet att förändra saker som orsakar skada. Tag makten över rädslan genom att använda förnuftet och börja resonera med sig själv. Tag makten i en nedbrytande relation… tag makten och lämna ett enformigt, trist arbete… tag makten över ätandet, drickandet, beteendet, allt det som inte gagnar oss och gör oss olyckliga. Till det krävs mod. Ordet mod är kraftfullt och inger hopp. Mod att gå emot den allmänna uppfattningen och stå upp för sin sak. Om det inte funnits modiga människor på jorden, hade västvärlden förmodligen levat kvar i stamkulturer. Alla dessa modiga personer vars agerande är så inspirerande för alla som kommer efter. Människor med svåra skador som läkare gett upp hoppet om, men som hittar en styrka i sitt inre och börjar utmana hopplösheten. I mod finns en egen kraft som omkullkastar alla etablerade sanningar. I mod finns makten att spränga gränserna för vad som är möjligt.

Det är mod att lyssna på sin inre röst när den säger: Du kan… när alla andra säger: Du kan inte…! Det är mod att välja kärlek framför rädsla! Det är mod att vägra vara sjuk! Det är mod att välja det gränslösa framför det begränsade! Det är mod att tänka själv! Det är mod att se det bästa i alla människor! Det är mod att ta makten i sitt liv! Styrkan till makt och mod finns i solarplexuschakrats energi.


Maktlöshet och offermedvetande.
Svaghet i solarplexus yin och yang har en förödande effekt både i kroppen och för vårt sinnestillstånd. Förutom alla fysiska besvär i området, är också vår självkänsla försvagad. När vi har “ont i magen” blir vi trötta, nedstämda och irriterade. Hela vårt energisystem drabbas av negativa laddningar. Och i negativa laddningar finns bara tröghet vilket orsakar handlingsförlamning och maktlöshet. Sjukdomssymptomen styr. Det vet alla som haft ont i magen, att inte hoppar man högt av förtjusning eller spottar ur sig inspirerande idéer under en sådan period. Det är vanligare att man känner sig värdelös och försvagad. Om dessa besvär är ett ständigt återkommande tillstånd finns en risk att vi faller in i ett offermedvetande, som sedan sprider sig till att omfatta allt i hela livet. Det har inte heller någon konstruktiv laddning utan åstadkommer identitetslåsningar. Man utser gärna omgivningen till syndabockar för sin situation. Då blir ödet, karma, läkaren, religionen, mamma, pappa, skolan, vädret… o.s.v. ansvaret för mitt eländiga liv. Man är inlåst i sina föreställningar att ansvaret ligger hos någon annan eftersom man själv är oförmögen att ta sig ut.

Mötte en kvinna som varit sjuk i många år och när jag frågade vad hon gjorde för att bota sin sjukdom, skrattade hon förvånat och sade att det var läkarens sak. Det räckte för henne att ta den rekommenderade medicinen, vilket hon gjorde med ett slags barnsligt trots. Hon hade, i minst 20 år, lagt makten över sjukdomen på läkaren och tog själv helt avstånd ifrån den. Hon är ett offer och befinner sig i ett maktlöst tillstånd så länge som hon vidmakthåller sin inställning. Hennes sjukdom anses vara obotlig. Men det finns människor som inte accepterar begreppet obotlig för den sjukdom de drabbats av. De söker ständigt nya lösningar och finner oftast sådana som leder till förbättringar och i vissa fall total läkning av ett s.k. obotligt tillstånd.

Ett annat utslag av maktlöshet är trevlighetens karaktärer. I stället för att ta makten över vårt liv utvecklar vi ett trevlighetsbeteende. Så länge vi är trevliga kan vi upprätthålla en slags kontroll och illusorisk makt över situationen. Vi är hellre trevliga än sanningsenliga. Vi skrattar och ler och kan därmed undvika att bli illa behandlade. Vi blir overkliga. Vi är helt enkelt fega. Denna överutvecklade trevlighet låter oss aldrig känna att vi är lika betydelsefulla som andra, eller att vi har rätt att behaga och bejaka oss själva. Och som en följd av detta intar vi en överdriven, falsk hänsyn till andra. Vi slutar säga nej, trots att vi varken orkar eller har lust att göra vad andra ber oss om. Vi ber ständigt om ursäkt ibland intill självutplåning. Och när vi blir attackerade är vi oförmögna att försvara oss, eftersom den förmågan blivit ersatt av en målmedveten trevlighetsfilosofi.

Vi jobbar ihjäl oss för att vi inte kan sätta gränser och säga ifrån. Vi undrar besviket varför ingen uppskattar våra uppoffringar. Vi ställer upp för andra, hjälper till i alla möjliga sammanhang i den förhoppningen att vi skall bli belönade och betraktade som goda, duktiga medmänniskor. Vi har en urdålig självkänsla och omgivningens godkännande är livsviktig för oss.

Då frågar du kanske? Är det meningen att man skall vara otrevlig mot andra för att vara sann mot sig själv? Nej, absolut inte. Det finns ingen anledning att låta sin irritation gå ut över oskyldiga. Men för att vara sanningsenlig behöver man inte vara otrevlig. För att vara sann krävs att man ger sig tid att lyssna inåt och att respektera sig själv. Och om vi bejakar det  kan våra närmaste uppfatta oss som otrevliga svikare. För att bota sig själv krävs att acceptera och erkänna sin sjukdom som mitt eget ansvar. Du, tar makten över situationen. Du, inte läkaren, inte sjukdomen. Den förändringen kan uppfattas som hotande av berörda parter och det krävs mod att följa sin ingivelse.

Det handlar om ett förhållningssätt till livet och till sakernas egentliga tillstånd. Vi behöver bli medvetna om hur känslor och tankar fungerar i vårt liv. Om vi håller fast vid att vara offer, så följer ofelbart maktlösheten i dess spår och har följaktligen en hindrande effekt på allt annat. När vi inser detta faktum och fattar beslutet att förändra situationen, då kommer kraften till oss och det uppstår en energiladdning som är stärkande.
/Ur Energimänniskan -  sid 48-52/


På sidan 126 finns en bön, där de starka positivt laddade orden: “Visdom”, härrör från Pannchakrats nivå,  “Skapelse” från Halschakrats och “Kärlek”, Hjärtats energinivå.


BÖN
Gudomliga källa av Visdom, Skapelse och Kärlek,
mitt hjärta står öppet för Dig.
Kom in i mitt liv,
Vägled mig… (här uppger du din fråga)
Hela min kropp och mitt sinne…
Ge mig obegränsad framgång.

Gudomliga källa av Visdom, Skapelse och Kärlek,
mitt hjärta står öppet för Dig.
Kom in i mitt liv
Jag tar emot Din vägledning…
Jag tar emot Din helande kraft…
Jag tar emot obegränsad framgång.

Gudomliga källa av Visdom, Skapelse och Kärlek,
kom in i mitt liv
och stanna kvar här.

AMEN!