Detta är En kurs i Mirakel

...var god stig in!
av Greg Mackie fritt översatt av Ulla Wallin

Varför dikterade Jesus Kursen? Vad var hans syfte? Kursen kan ses som ett kompendium med fascinerande metafysiska tankegångar eller kanske som ett bra hjälpmedel för att ändra vår varseblivning så vi blir lyckligare i våra liv. Här på Circle of Atonement tror vi att Jesus verkliga syfte finns att hitta i titeln. Han gav oss en ”kurs i mirakler”, en kurs som skulle träna oss att bli mirakelarbetare; personer som utsträcker mirakel till andra i tanke, ord och handling.

Detta är speciellt tydligt i Urtexten, Bills ursprunglig nedteckning av Kursen, där Kursen helt enkelt kan ses som utbildningsprogram. Jag utbildas till mirakelarbetare, en medarbetare i Jesu arbetsuppgift, att hela bristen på kärlek med kärlek! Det är ett heltidsarbete. Jobbet verkar oöverstigligt men sanningen är att vinsterna är så ofantligt mycket större än några andra jag kan tänka mig. Jag kommer inte att uppleva frid tills jag åtar mig detta arbete fullt ut och hjälper alla mina bröder att nå frälsning.

Jesus utbildar oss till mirakelarbetare – arbetare som helar bristen på kärlek med kärlek
All utbildning syftar till ett lärande av någonting. Denna kur är inte på ngt sätt annorlunda. Vårt jobb är detsamma som det han gav sina lärjungar för 2000 år sedan. 

Lärjungarna fick specifikt reda på att de skulle hela andra, såsom varande ”Herrens Läkare”.

De blev också ombedda att hela sig själva och fick reda på att de aldrig skulle stå utan hjälp, utan vara guidade. Försoningen är Guds Barns naturliga sätt, eftersom de representerar Mig.

Vi är också menade att vara ”Herrens Läkare” och utöva vårt naturliga sätt som Guds Barn, genom att försonas. Oavsett vilket faktiskt arbete vi utövar i världen, så är vårt egentliga arbete att vara ”mirakelarbetare” under Jesu guidning, som helar andra och på så vis oss själva.  Jesus lovar att vara med oss i varje steg när vi åtar oss denna vår arbetsuppgift. ”Du kommer att se mirakel genom dina händer, genom mig. Det finns egentligen ingen annan arbetsuppgift som kommer att göra oss lyckliga. Vår själv kommer inte att vila förrän alla har hittat frälsningen.”

Eftersom detta arbete är så viktigt vill Jesus att vi skall börja så snart vi kan. Senare i      

Kursen pratar han om ”..hur brådskande det är att fullfölja den” (T-5.VII.4:4) = vår del i frälsningsplanen. Han ber oss ”Förena dig med mig under Hans läras heliga fana och allteftersom vi växer i styrka kommer Guds Sons makt att väckas i oss och vi kommer inte att lämna ngn oberörd och inte lämna ngn ensam”. (T-13.VII.8:2)

”När du blivit återförd till ditt ursprungliga tillstånd blir du naturligt en del av försoningen.
Du delar nu min oförmåga att tolerera kärlekslöshet inom dig själv och i ngn annan och vill nu ingenting annat än att delta i ”det stora fälttåget” att omintetgöra bristen på kärlek.
Slogan för detta fälttåg är ”Lyssna, Lära och Gör”. Det betyder.

  • Lyssna till Min Röst
  • Lär dig upphäva misstaget
  • Gör ngt för att rätta det

De första två räcker inte. De verkliga medlemmarna i min grupp är aktiva arbetare.”  Urtext av T-1.III.1:5-6

Detta är ett starkt språk: det påminner om Martin Luther King Jr. som passionerat ber människor att delta i hans kampanj att övervinna hatet med hjälp av kärleken. När vi väl är utbildade lyssnar vi till Jesus som visar oss vår uppgift i ”fälttåget”, lär oss hur vi ska göra för att utföra den och sedan gör vi den! Detta betyder inte att vi blir mässande missionärer. Kursen säger alltid till oss att vara ödmjuka. Att aldrig ge ngt till ngn som inte bett om det. Det handlar om att ta del av en disciplinerad, aktiv rörelse som ”välsignar världen med mirakler” (A-353.ö).

Vår arbetsbeskrivning
”Arbetet är inte en börda utan en glädje, eftersom det frisläpper mirakelenergin i oss – det är mer tillfredsställande än sex”!
Att delta i ett fälttåg kan verka lite väl mycket för många av oss, kanske inte alls det vi hade tänkt, men Jesus är väldigt tydlig när han förklarar att mirakelarbetet inte är en uppoffring som vi gör för andra utan ngt som ger oss själva precis lika mycket. ”Miraklet välsignar alltid dig”
(T-1.III.8:2)

Kursen säger om och om igen: att ge är det samma som att få. Den välsignelse vi ger andra genom miraklet kommer omedelbart tillbaka till oss själva. Urtexten beskriver en annan vinst med detta arbete. Att acceptera mirakelarbetet frisläpper mirakelenergin.
”Spänningar är resultatet av outtalade mirakelimpulser och kan endast släppa genom att jag befriar mirakelenergin, som har varit blockerad. Att konvertera den till sexuell drift ger bara ännu fler blockeringar”.
Visst är det spännande att veta att vi har en mirakelenergi! Även om många av oss har en genuin vilja att hjälpa andra så känns det oftast inte som en energi. Vår önskan att hjälpa andra känns dessutom oftast ganska svag om vi jämför den med den energi som driver vår längtan efter mat och dryck, sex ja även ickefysiska ting som karriär. Drivkrafter som aldrig verkar lämna oss ifred. Det verkar som om våra spänningar kommer därför att vi inte bejakar dessa önskningar. Det kan vara en anledning till att mirakelarbetet verkar så avskräckande; att när vi uttrycker vår nobla men ibland svaga önskan att hjälpa andra är det ständigt på bekostnad av våra lägre drifter. Inte konstigt att det kan kännas som en uppoffring.

Se hur Jesus förändrar situationen genom att utmana tanken att vår starkaste drift är sexualdriften. Jesus säger att sexualdriften är en förvrängd version av mirakelenergin; egot konverterar mirakelenergin till sexualdrift för att hålla oss fångna. Trots att när jag bejakar sexualdriften kan spänningar verka minska, så ökar spänningarna eftersom jag blockerar mirakelenergin som ligger bakom. Sex kan ge en temporär minskning av spänningar men den sanna effekten av att ge efter för olämpliga sexuella impulser är en ”åderlåtning”.  Hjälpen för denna ”åderlåtning” och vägen till sann frid är att släppa fram mirakelenergin i dess rena form:

”Miraklet är som en energidryck. Det stärker alltid och åderlåter aldrig. Den skapar fred och genom att etablera stillheten (inte avspändheten) blir det möjligt för både givaren och mottagaren att nå ett tillstånd av Nåd.”

Vi är menade att ägna varje stund åt detta arbete, vi är aldrig lediga!     
Jesus säger att ”varje dag bör ägnas åt mirakler”. Han ber oss att börja varje dag med bönen: ”hjälp mig att utföra de mirakler du vill att jag skall göra idag”. Han ber oss vara beredda på att mirakler kan ske genom oss i vilken stund som helst, att ständigt ha en ”mirakelberedskap” ”…. så att du alltid är redo, villig och färdig” att göra det. Han till och med ber oss att ha en ”mirakelberedskap” när vi sover eftersom han säger att ”sinnet sover aldrig”. Varje ögonblick är ett skapande ögonblick och skapar såsom du vill. ” (Urtext version av T-2.VI.9:6-7) Kursen ber oss att överlämna vår sömn till den Helige Ande (T-8.IX.4). Det är tydligt att här är det menat att vi ska alltid vara på alerten! Att ta ledig för att ”besöka våra egons favoritturistställen” (rädslan, dömandet, tvivlet ..) är inte del av denna deal. Det är tur det, eftersom egots ”turistmål” är rena helvetet. Att besöka ”helvetet” kan ju knappast kallas en fördel.

Det första steget i detta arbete är att hålla en mental vaksamhet för att hela tiden kunna stanna kvar i ett tillstånd av ”mirakelberedskap”.
För att kunna hålla oss redo för Jesus att arbeta genom oss behöver vi träna våra sinnen att befinna sig i ett mirakelsinnat tänkande. ”Människor är inte vana vid mirakelsinnat tänkande men de kan lära sig att tänka på det viset. Alla mirakelarbetare behöver lära sig detta. Jag måste kunna lita på mina tankar. Detta betyder att jag inte kan tillåta mig att lämna sinnet obevakat därför att då kan det inte hjälpa mig. Mirakelarbete medför en full insikt om tankens makt för att undvika felskapelser. (Urtext version av T-2.VII.1:9-2:2)

Så vi behöver vara mentalt uppmärksamma både mot tankar som hindrar mirakelarbete och för tankar som gör mirakler möjliga. Vilka tankar ska vi försöka undvika?

  • Generellt sätt är alla ego tankar fast i felskapandet. Mer specifikt betonar Jesus att för att kunna utföra mirakler behöver vi vara säkra på att våra sinnen är utan rädsla. ”Mirakler behöver en frihet från rädsla” (Urtext version av T-1.I.26:1)
  • Rädslor hindrar mirakler att nå fram till oss. Försöker vi utföra mirakler när vi är rädda kommer alla mirakler vi får till, förstöras av egot på ett sådant sätt att de får oss att känna oss speciellase T-2.V.2. Därför ”så länge som din känsla av sårbarhet består bör du inte försöka utföra mirakler”. (T-2.V.2:6)
  • En annan mirakel blockerare är tvivlet. Jesus jämför vårt tvivel med det tvivel Petrus hade när han gick på vattnet med Jesus. Om vi tvivlar på vår förmåga att utföra mirakler, kommer vi precis som Petrus att sjunka.

Vilka slags tankar skall vi vara uppmärksamma på?

  • Alla tankar från anden. Tankar som är djupt fästa i rätt tänkande.
  • Vi behöver stanna kvar i ett tillstånd där vi kan varsebli alla vi träffar med ett sant seende. ”Jag har redan sagt att mirakler är ett uttryck för mirakelsinthet och mirakelsinthet innebär rättsinthet. …….Det är emellertid nödvändigt att mirakelarbetaren är i sitt rätta sinne, om än kortvarigt, för annars kommer han inte kunna återställa en rättsintheten hos ngn annan.  (T-2.V.3:1-5). ”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse”. (T-1.I.21:1)


Denna mentala bevakning mot felsintheten och för rättsintheten gör att vi befinner oss i  mirakelberedskap och att vi är mirakelsinnade. I detta tillstånd utstrålar vi en ovillkorlig kärlek, ”opersonlig” på så vis att den inte begränsas till en specifik person. Kärleken bara flödar ur oss urskiljningslöst, såsom ljuset skiner från solen; ”.. går detta sinne ut till alla, till och med utan
att mirakelarbetaren själv är medveten om det”. (T-1.III.7:2) .

Vi är nu färdig för nästa steg!   

Det andra steget i detta arbete är att låta Jesus skicka specifika mirakler genom oss till specifika mirakel mottagare

Den opersonliga mirakelsintheten ger personliga mirakler. Jesus tar vårt mirakulösa sinnestillstånd som utstrålar kärlek till alla, överallt och låter det finna specifika mirakler för specifika personer. Frälsningsplanen är en spirituell version av den slogan som lyder: tänk globalt, agera lokalt! Vi ska inte bestämma själva vilka specifika mirakler vi ska utföra eftersom vi inte kan se helheten. Jesus säger: ”Fråga mig vilka mirakler du skall utföra” (T-1.III.4:3) Senare säger han: ”De är fortfarande uttryck för ditt eget tillstånd av nåd men hur miraklet utförs bör stå under min uppsikt eftersom jag är fullständigt medveten om hela planen. Mirakelsinthetens opersonliga natur försäkrar dig nåden men endast jag är i stånd till att veta var de kan bli givna”. (T-1.III.8:4-5).

Att låta Jesus vara ansvarig för vårt mirakelarbete hindrar oss från att bli utmattade och utbrända av ett ohejdat mirakelarbete. Det hindrar oss också från att ge mirakler till den som är rädd och därmed inte mogen för en sådan radikal förändring i sitt tankesystem.

Genom hela detta tidiga material är det kristallklart att utsträckningen av mirakler är, med Jesus ord, en opersonlig gärning, en beteende utsträckning av sann varseblivningen från mirakelgivaren till mirakelmottagaren. Många kursstuderande tror att du bara behöver hela ditt eget sinne och då helas alla andra automatiskt utan att du behöver göra någonting. Detta händer när vi är i ett mirakelsinthets tillstånd. Detta material visar att låta helandet utgå från det egna sinnet räcker inte; en klar distinktion görs mellan mirakelsinthet som ett tillstånd och mirakelsinthet som ett uttryck. Mirakelsinthet som ett tillstånd är menat att bli uttryckt som ett mirakel- görande styrt av Jesus. Han säger att mina verkliga följare är aktiva arbetare.

Att göra detta arbete sätter igång en kedjereaktion av mirakler, en väldigt stark kedja av försoning.

När vi utsträcker ett mirakel med Jesus guidning är vårt jobb i det ögonblicket avslutat. Miraklets jobb däremot har precis börjat. ”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor du inte ens har mött och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om”. (T-1.I.45) Jesus säger senare:
”Kristus kontrollerade mirakler är selektiva endast i den bemärkelsen att de riktas mot dem som kan använda dem för egen del. Eftersom detta gör det oundvikligt att de kommer att utsträckas dem till andra. Så sammansvetsas en stark kedja av försoning.”(urtext version T-1.III.9:1-2).

Detta är ännu en anledning till att låta Jesus sköta vårt mirakelarbete. Han har hand om hela planen vilket innebär att han vet vem som är färdig att mottaga ett mirakel. Han vet vem som är beredd att ”skicka det vidare” genom att utsträcka det till ngn annan. Han vet alla länkar i kedjan. Som en metafor – han vet vilken dominobricka han skall röra för att starta kedjereaktionen som får dem alla att falla. Det innebär att när jag utsträcker miraklet till grannen ger det en mycket större effekt än vad jag någonsin i mina vildaste fantasier kan ana.
Våra lokala gärningar har enorma globala effekter!

Kraften i detta arbete är potentiellt obegränsat; vi kan bokstavligen hela de sjuka, resa de döda och flytta berg!
Just nu kanske vi känner oss som lärlingar i mirakelarbetets arbetsrum, utan mycket kraft att kunna gör en större skillnad på saker och ting. Jesus försäkrar oss att vår potential som mirakelarbetare är bokstavligen obegränsad. Om och om igen påminner han oss om hur kraftfullt vårt sinne verkligen är och vad en fri mirakelenergi verkligen kan åstadkomma: ”Sinnet är mycket mäktigt och förlorar aldrig sin skapande kraft”.(T-2.VI.9:5) Det är svårt att förstå att tanke kombinerad med tro skapar en kraftström, en energi som bokstavligen kan flytta berg!
”Mirakler gör det möjligt för dig att bota sjuka och uppväcka döda eftersom det var du själv som  gjorde sjukdom och död och därför kan avskaffa båda”. (T-1.I.24:1)
”Du kan göra allt jag ber om. Jag har bett dig att utföra mirakler och har gjort det klart att mirakler är naturliga, rättande, helande och universella. Det finns ingenting bra som de inte kan göra.” (urtext version av T-2.II.1:1-3)

Var god stig in! Att tänka sig att fullfölja detta arbete kan skapa en blandning av osäkerhet och spänning. På ett sätt verkar, att vara en mirakelarbetare som aldrig har ledigt, ett riktigt tungt arbete – nu föder egot mig en vision av ett svårt, omöjligt, hopplöst arbete!!!
På ett annat sätt låter tanken att ge sitt allt, till ett arbete som har som syfte att rädda världen, en underbar sysselsättning. Jag känner djupt inom mig att ingenting annat egentligen kan göra mig lycklig ”min själv kan inte vila förrän alla har funnit frälsningen”.
Jag försöker se hela min dag som möjligheter att utföra mirakler. Jag börjar varje dag med bönen: ”Hjälp mig att utföra de mirakler du vill jag skall göra idag.” Jag försöker se Jesus som den förebild jag vill ha i mitt dagliga liv eftersom han är den ultimata mirakelarbetaren och min lärare. När jag läser Kursen försöker jag läsa allt med denna fråga i mitt sinne: Hur kan detta jag läser nu göra mig till en bättre mirakelarbetare.  När jag lägger mig för att sova tänker jag att jag lämnar över mitt sinne till den Helige Ande så mirakelsintheten kan flöda genom mig när min kropp vilar. Jag fortsätter varje dag utan att stanna upp och fundera på om det hjälper.

När jag tittar bakåt kan jag klart se att jag känner en mycket större frid, en djupare upplevelse av mitt syfte och en större beredvillighet att var sant hjälpsam mot andra nu än tidigare.